Khachkar by Timot and Mkhitar,1213, Gavit, Geghard, Armenia

Khachkar by Timot and Mkhitar,1213, Gavit, Geghard, Armenia