Church of the Holy Mother of God, Bolshiye Saly village, Myasnikovsky District, Rostov Oblast, Russia, 1867.

Church of the Holy Mother of God, Bolshiye Saly village, Myasnikovsky District, Rostov Oblast, Russia, 1867.