Saint Kevork Armenian Orthodox – Church, Beirut

Saint Kevork Armenian Orthodox - Church, Beirut